RONALD WEINLAND

Ronald Weinland, een auteur wiens boeken in 10 talen vertaald zijn, en in meer dan 170 landen verspreid werden, is op de eerste plaats een apostel van de Ene Almachtige Eeuwige God.

Herbert W. Armstrong die de Wereldwijde Kerk van God tot aan zijn dood in 1986 leidde was de voorganger van Ronald Weinland, die een apostel van God is aan het einde van een lange lijn van apostelen, beginnend bij de originele 12 apostelen die hun werk begonnen in 31 na Christus, lang voordat anderen de kop opstaken die zichzelf valselijk ‘Christelijk’ noemden.

Ronald Weinland is de laatste apostel in dit finale tijdperk van het menselijk zelfbestuur. Dat zelfbestuur zal eindigen bij de tweede komst van Christus, die terugkeert om Wereld Oorlog III te beëindigen en vrede op aarde te brengen – de vrede die de mensheid in de voorbije 6.000 jaar nooit heeft kunnen bereiken. Bijna 2.000 jaar geleden kwam Christus voor de eerste keer, als Gods Paschalam, waardoor de vergeving van de zonden van de mens mogelijk werd. Deze keer komt Christus als een ‘Leeuw’, met grote macht en kracht om diegenen die de aarde aan het verwoesten zijn te bestraffen, bestrijden en overwinnen. Hij zal dan één wereldregering oprichten – Gods regering – die onder zijn leiding de volgende 1.000 jaar in vrede zal regeren.

De geschiedkundige verslagen variëren onderling enigszins, maar in het algemeen gelooft men dat alle oorspronkelijke apostelen, inclusief Paulus de apostel van de heidenen, gevangen gezet en uiteindelijk gedood werden. De laatste apostel die verzen voor de bijbel schreef was Johannes, en hij was zowel een apostel als een profeet. Terwijl hij zich in gevangenschap op het eiland Patmos bevond, kreeg hij geopenbaard wat er in het boek Openbaring geschreven diende te worden. Ronald Weinland is de enige andere apostel die door God en Christus ook als profeet werd aangesteld. Hij is de tegenhanger van Johannes, in zoverre dat Johannes de kennis kreeg over wat er in het Boek Openbaring voor de eindtijd geschreven diende te worden, terwijl aan Ronald Weinland de ‘betekenis’ hiervan geopenbaard werd. Hij kreeg ook de verantwoordelijkheid om die ‘betekenis’ in deze boeken en andere publicaties te verkondigen, alsook in een groot aantal opgenomen toespraken (preken) en interviews.

Sinds de dagen van Johannes (bijna 1.900 jaar geleden) is de Kerk niet gewend geweest om een profeet te hebben, maar in 1997 stelde God Ronald Weinland aan als profeet. Het eerste boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’ dat midden 2004 uitgegeven werd, is het resultaat van de openbaring die God hem door Christus gaf betreffende het begin van de vervulling van de profetische eindtijdgebeurtenissen die eerst in Gods eigen Kerk zouden plaatsvinden. Deze gebeurtenissen begonnen in December van 1994 toen het Eerste Zegel van openbaring geopend werd. Omdat de meeste mensen in de wereld niet van het bestaan van Gods ware Kerk afweten, zijn zij er zich ook totaal niet van bewust dat deze gebeurtenissen de opening van de eerste zes zegels van Openbaring inhielden. Ook werd geopenbaard dat 9/11 een grootse vervulling van het Zesde Zegel was, en dat dit een ‘profetisch type’ was van de nog veel grotere vervulling die nog zal volgen.

In zijn tweede boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ wordt de timing van deze eindtijdgebeurtenissen uiteengezet en wordend verder bouwend op wat in het eerste boek behandeld werd, de overige grote eindtijdgebeurtenissen uit de doeken gedaan. Dit boek openbaart de opening van het Zevende Zegel (het laatste te openen zegel) wat plaatsvond in 2008, en openbaart de betekenis van de Zeven Trompetten van het Zevende Zegel. Ook wordt de betekenis van de Zeven Donders van Openbaring geopenbaard, die Johannes niet mocht optekenen. Het dient echter klaar en duidelijk gemaakt te worden, dat de initiële timing die in dat boek aangegeven wordt exact 7 jaar vooruit geschoven is.

Deze laatste eindtijdgebeurtenissen die de mensheid in een derde wereldoorlog zullen storten, begonnen op hun plaats te vallen toen in 2008 het Zevende Zegel van Openbaring geopend werd. Deze gebeurtenissen begonnen met grote opschudding in het economische wereldstelsel eind 2008 begin 2009. Wat toen begon werd vooruit geschoven naar eind 2015 begin 2016, waarna deze gebeurtenissen zich verder bleven ontvouwen in de vorm van een grote heropleving van economische conflicten en catastrofes, die deze wereld uiteindelijk in vrije val zullen storten naar de volledige economische vernietiging.

Die eerste fase van een grote economische ineenstorting die de weg effende voor alles wat daarop zou volgen, werd slechts tijdelijk uitgesteld door ‘quantitative easing’ (kwantitatieve geldversoepeling), wat er op zich voor gezorgd heeft dat ons fataal gebrekkige systeem nog meer onder spanning is komen te staan, wat deze wereld uiteindelijk tot een nog veel gruwelijkere wereldwijde ineenstorting zal leiden. Ja, die ineenstorting zal nu nog veel desastreuzer zijn dan wanneer dit oorspronkelijk eind 2008 begin 2009 gebeurd was. Deze laatste profetieën openbaren de ineenstorting van de Amerikaanse Dollar, en daaraan gepaard gaand het snelle verval en de fatale vernietiging van de Verenigde staten zelf. Met de geprofeteerde laatste grote oorlog, zal de ergste periode van vernietiging bereikt worden door middel van kernwapens die ingezet zullen worden tussen een tijdelijke Europese unie van 10 landen en de twee grote Asmogendheden Rusland en China, samen met nog een aantal kleinere landen die zich bij hun rangen zullen aansluiten.

Ronald Weinland is de laatste apostel die naar deze wereld gestuurd wordt, en als zodanig heeft God door middel van hem een getuigenis vastgelegd over de ware houding en geest die de mensheid tegenover God Zelf heeft. Dit werd duidelijk zichtbaar gemaakt (geopenbaard) aan de hand van de ‘velen’ die zich tegen diegene die God naar deze wereld gestuurd heeft met Zijn laatste waarschuwingen en Zijn oordeel gekeerd hebben, met verbitterdheid, haatgevoelens, afkeer en spotternij, en die hem belachelijk maken en lasteren.

De ware houding van de mensheid is ook duidelijk geworden uit de rechtszaak tegen Ronald Weinland en zijn opsluiting door de regering van de Verenigde Staten. Hij begon aan het uitzitten van zijn straf in Februari 2013, met als geprojecteerde einddatum Februari 2016. God heeft de ware geest van de mensheid doorheen alle tijden geopenbaard aan de hand van de manier waarop de mensheid Gods profeten en apostelen behandeld en veroordeeld heeft. Velen van hen werden daarbij gevangen gezet en velen werden zelfs gedood.

Ronald Weinland werd beschuldigd van en veroordeeld voor het opzettelijk ontduiken van federale belastingen. Deze beschuldigingen werden geuit tegen iemand die gelooft en onderwijst dat hijzelf en de leden van de Kerk zich verantwoordelijk moeten gedragen ten overstaan van de respectievelijke regering van het land waarin zij leven. De Kerk houdt zich aan een sterke fundamentele doctrine die dicteert dat de kerkleden even getrouw moet zijn in het betalen van hun belastingen aan het land waarin zij verblijven als dat zij getrouw zijn in het betalen van hun tienden aan God. De tenlastelegging van de rechtbank was dat veel van de onkosten die als Kerkuitgaven werden gedeclareerd, niet als dusdanig gedeclareerd hadden mogen worden, maar daarentegen als persoonlijke uitgaven gedeclareerd hadden moeten worden. Deze onkostenvergoedingen werd daarom als inkomen beschouwd, waarover belastingen betaald hadden moeten worden. Er waren maar twee belangrijke onkostenposten die de overheid het vereiste minimum bedrag in Dollars konden opleveren dat wettelijk vereist is om een akte van beschuldiging op te kunnen stellen die tot een vervolging kon leiden. Maar beide waren legale uitgaven die gebaseerd waren op het geloof van de Kerk en volledig legitieme religieuze handelingen voor Gods Kerk. Maar de overheid verwierp dit en stond niet toe dat de Kerk deze uitgaven als dusdanig zou inbrengen. Deze onkostenvergoedingen waren niet van persoonlijke aard, maar volledig gebaseerd op de geloofsovertuiging en de religieuze praktijken van de Kerk.

Het grootste geldbedrag betrof een totaal van 300.000 dollar geld van de Kerk, dat op een Zwitserse bankrekening gestort werd. De overheid deed dit uitschijnen als een duistere praktijk, ook al was er in 2002 aan de Kerk verteld dat er geld op een Zwitserse bankrekening, op naam van Ronald Weinland, geplaatst zou worden. Door dit geld in Zwitserland te plaatsen zou de Kerk de mogelijkheid hebben om te kunnen blijven functioneren tijdens een 3de Wereld Oorlog, die de wereld zou overspoelen in de laatste jaren van de eindtijd (die zou pas kunnen beginnen op een punt in de tijd na Oktober 2015). 

Deze geldtransactie naar Zwitserland werd geïnspireerd door het profetische geloof dat de Amerikaanse Dollar tijdens die laatste jaren zou imploderen, en dat dit magere bedrag aan fondsen dan gebruikt zou kunnen worden om een ‘religieus werk’ te doen geholpen door dit geld dat in Zwitserland gedeponeerd was. Want net zoals dit het geval was ten tijde van Wereld Oorlog II, geloofden we dat Zwitserland ook in deze periode opnieuw een plaats zou zijn die we als een ‘veilige haven’ konden beschouwen voor het veilig stellen van onze gelden tijdens een nieuwe wereldoorlog. Echter, sinds eind 2015 en het feit dat God alle catastrofale eindtijdgebeurtenissen en WOIII minstens 7 jaar vooruit geschoven heeft, heeft God geopenbaard dat de profetische uitkomst voor veel landen ook veranderd is. En dit geldt ook voor Zwitserland, dat nu gedurende die eindtijdperiode veel erger zal lijden onder deze gebeurtenissen, en niet langer een ‘veilige haven’ voor de geldmiddelen van de wereld zal zijn.

Het tweede boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’, geeft uitleg over wat mensen moeten doen om deze laatste oorlog – een totale kernoorlog - te kunnen overleven, om zo verder te kunnen leven in een nieuw tijdperk dat God aan de mensheid zal schenken. Dit geld ook voor allen uit Gods eigen Kerk die na de Apostase verstrooid geraakten, want zij moeten ook nederig gemaakt worden en om diegenen die God tot hen gezonden heeft accepteren.

Net zoals God aan Johannes openbaarde wat er in het boek Openbaring geschreven moest worden, toen hij in gevangenschap door de Romeinse overheid op het eiland Patmos verbleef, gaf God aan Ronald Weinland meer inzicht in diezelfde profetieën, en dit alles werd door hem in de gevangenis opgetekend. Het nieuwe boek ‘Profeteer Tegen de Naties’ werd begin 2016 uitgegeven en beschikbaar gesteld. Dit boek openbaart de reden waarom God alle eindtijdgebeurtenissen exact zeven jaar vooruit schoof, en bevat ook specifieke boodschappen aan alle volkeren en landen ter wereld gericht betreffende de geprofeteerde catastrofale gebeurtenissen die tegen hen gericht zijn. Dit boek openbaart hoe God nu de mogelijkheid gecreëerd heeft dat vele miljoenen meer mensen nu door deze eindtijd heen gered kunnen worden, om voort te leven in een nieuw tijdperk van vrede, onder de regering van Christus gedurende de volgende 1.000 jaar.

Dit boek legt ook uit dat er minstens 3,5 miljard mensen zullen sterven ten gevolge van alle catastrofale gebeurtenissen die nog zullen plaatsvinden, inclusief een totale kernoorlog die verantwoordelijk zal zijn voor de grootste deel van de verwoesting en het dodental. Het legt ook dat dit aantal doden nog veel groter kan worden...tot wel meer dan 6 miljard mensen. Maar anderzijds openbaart dit boek ook dat er daarentegen het potentieel bestaat om honderden miljoenen mensen het leven te redden.

Dit boek openbaart ook dat God niet alleen alle eindtijdgebeurtenissen zeven jaar vooruit schoof, maar dat Hij ook de potentiële uitkomst van datgene wat er in vele landen kan gebeuren veranderd heeft. Er zijn een aantal specifieke landen waar God Zich nu tot richt, van wie de vernietiging en het dodental drastisch verminderd kan worden, vergeleken met het oordeel dat voorheen vastgelegd was aangaande wat er hen voor 2012 zou overkomen. Deze landen worden in dit derde en laatste boek toegesproken.